Beethoven - Âm nhạc và Cuộc đời

Lewio Lockwood, Giáo sư Âm nhạc Danh dự Fanny Peabody tại Đại học Princeton và Đại học Harvard đã có một cuốn sách lớn được đề cử giải Pulitzer là Beethoven: The Music and the Life (Beethoven: Âm nhạc và Cuộc đời). Xem thêm